رسول علی بابائی، نویسنده در Tricking - صفحه 2 از 36
تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد