چارت سبك اكستريم مارشال ارتز تريكينگ در استانهاي ايران

چارت سبك تريكينگ در استانها

اين يه نمونه كامل هست كه نمايندگان استانها بايد طبق اين چيدمان چارت خود را تكميل كنن و گزارش كار بدهند

هر نماينده استان بايد يك سايت راه اندازي كند و گزارش كار خود از تمام فعاليتهاي خود در استان و زير مجموعه هايش را در سايت براي مشاهده بگذارد

چارت سبك تريكينگ در استانها

نماينده سبك اقايان در استان:
دبير سبك آقايان در استان:

هيئت رئيسه استان آقايان :

مشاور عالي سبك در استان آقايان :
كميته فني سبك آقايان
در استان :
كميته آزمون آقايان
در استان :
كميته مسابقات آقايان
در استان:
كميته داوران آقايان
در استان:
كميته اعتراضات آقايان
در استان:
كميته انظباتي آقايان
در استان:
كميته آموزش آقايان
در استان:
كميته تحقيقات و پژوهش آقايان
در استان :
كميته استعداد يابي آقايان
در استان :
كميته پزشكي آقايان
در استان:
كميته بازرسي آقايان
در استان :
كميته ارگانها آقايان
در استان:
كميته تداركات آقايان
در استان:  
مسئول روابط عمومي آقايان
در استان:
مسئول امور مالي آقايان
در استان:
مسئول انفورماتيك آقايان
در استان:

كميته همه گاني آقايان در استان:

كيمته فرهنگي آقايان در استان:

كميته تبليغات آقايان در استان:

نائب رئيس بانوان سبك در استان:

دبير بانوان سبك در استان:

كميته بانوان سبك در استان:

هيئت رئيسه بانوان استان:

مشاور عالي بانوان سبك در استان:
كميته فني بانوان سبك در استان:
كميته آزمون بانوان سبك در استان :
كميته مسابقات بانوان سبك در استان :
كميته داوران بانوان سبك در استان:
كميته اعتراضات بانوان سبك در استان :
كميته انظباتي بانوان سبك در استان:
كميته آموزش بانوان سبك در استان:
كميته تحقيقات و پژوهش بانوان سبك در استان:
كميته استعداد يابي بانوان سبك در استان:
كميته پزشكي بانوان سبك در استان:
كميته بازرسي بانوان سبك در استان:
كميته ارگانها بانوان سبك در استان:
كميته تداركات بانوان سبك در استان:
مسئول روابط عمومي بانوان سبك در استان:
مسئول امور مالي بانوان سبك در استان:
مسئول انفورماتيك بانوان سبك در استان:

كميته همه گاني بانوان سبك در استان:

كيمته فرهنگي بانوان سبك در استان:

كميته تبليغات بانوان سبك در استان:

 

چارت سبك تريكينگ در هيئت شهرستانها

نماينده سبك اقايان در هيئت شهرستانها:
دبير سبك آقايان در هيئت شهرستانها:

هيئت رئيسه استان آقايان در هيئت شهرستانها :

مشاور عالي سبك در استان آقايان در هيئت شهرستانها :
كميته فني سبك آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته آزمون آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته مسابقات آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته داوران آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته اعتراضات آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته انظباتي آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته آموزش آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته تحقيقات و پژوهش آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته استعداد يابي آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته پزشكي آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته بازرسي آقايان
در هيئت شهرستانها :
كميته ارگانها آقايان
در هيئت شهرستانها:
كميته تداركات آقايان
در هيئت شهرستانها:
مسئول روابط بين الملل آقايان
در هيئت شهرستانها:
مسئول روابط عمومي آقايان
در هيئت شهرستانها:
مسئول امور مالي آقايان
در هيئت شهرستانها:
مسئول انفورماتيك آقايان
در هيئت شهرستانها:

كميته همه گاني آقايان در هيئت شهرستانها:

كيمته فرهنگي آقايان در هيئت شهرستانها:

كميته تبليغات آقايان در هيئت شهرستانها:

نائب رئيس بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

دبير بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

كميته بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

هيئت رئيسه بانوان استان در هيئت شهرستانها:

مشاور عالي بانوان سبك در استان در هيئت شهرستانها:
كميته فني بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته آزمون بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته مسابقات بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته داوران بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته اعتراضات بانوان سبك
در هيئت شهرستانها :
كميته انظباتي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته آموزش بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته تحقيقات و پژوهش بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته استعداد يابي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته پزشكي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته بازرسي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته ارگانها بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
كميته تداركات بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
مسئول روابط بين الملل بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
مسئول روابط عمومي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
مسئول امور مالي بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:
مسئول انفورماتيك بانوان سبك
در هيئت شهرستانها:

كميته همه گاني بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

كيمته فرهنگي بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

كميته تبليغات بانوان سبك در هيئت شهرستانها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تریکینگ اولین و تنهاترین سبک رزمی نمایشی در جهان این سبک هیچ شعبه مشابه به خودش را در جهان ندارد